چطور به افراد دارای اتیسم کمک کنیم؟ (ارتباط بهتر)

✅در مورد کاری که قرار است انجام دهد توضیح دهید. چرا باید اینکار رو انجام دهد. قرار است چه اتفاقی بیفتد. ✅در هنگام صحبت کردن به او فرصت بدهید. وقتی با او صحبت می کنید به او فرصت بدهید تا گفتار شما را درک کند. انتظار پاسخ فوری...

ادامه مطلب