طلایی

ارزیابی و درمان اختلالات آوا شناختی  و واج شناختی

شامل تمامی امکانات نسخه های نقره ای ارزیاب و نقره ای درمان

نقره ای ارزیابی

ارزیابی اختلالات واج شناختی

 • ثبت مراجعان
 • آزمون ارزیابی اندامهای اورال
 • آزمون تمییز شنیداری وپمن
 • آزمون فنوتیک
 • آزمون تحریک پذیری
 • آزمون دیادو
نقره ای درمان

درمان اختلالات تولیدی

 • انیمیشن معرفی آناتومی گفتار
 • نحوه تولید واجهای فارسی بصورت انیمیشن
 • تمییز شنیداری واج در سطح صدا
 • تمییز شنیداری واج با واج خطا در سطح کلمه
 • آموزش ویدیویی واج
 • آموزش ویدیویی واجهای فارسی در سطح هجای آغازین
 • آموزش ویدیویی واجهای فارسی در سطح هجای پایانی
 • آموزش ویدیویی واجهای فارسی در سطح کلمه (آغازین ، میانی ، پایانی)
 • فرهنگ مصور همخوانهای فارسی ( صوت و تصویر ) تمامی واجهای فارسی
آزمون غربالگری تشخیصی
نسخه LITE
 • آموزش اسامی
 • آموزش افعال
 • آموزش قیدها
 • آموزش صفات
 • ارزیابی در لحظه
نسخه BASIC

تمام ویژگیهای نسخه LITE +

 • ثبت و گزارش بیمار
 • پنجره پیشرفته درمان (ثبت خودکار زمان ، نتیجه و..)
 • آموزش حروف اضافه
 • آموزش کلمات پرسشی
 • ثبت و گزارش اهداف
 • ثبت و گزارش جلسات
 • ثبت خزانه واجی بیمار و اعمال آن در انتخاب مواد آموزشی
 • ثبت یادداشت های بالینی در حین جلسات مختص هر بیمار
 • نوبت دهی به بیماران
نسخه SILVER

تمام امکانات نسخه LITE و BASIC

 • چک لیست کاربردی خانم دکتر جلیله وند
 • پنجره پیشرفته خزانه واژگان
 • پنجره پیشرفته ساختار دستوری
 • آموزش گفته ها
 • آموزش جمله ها
 • آموزش داستان و گفتار پیوسته
نسخه GOLDEN

تمامی امکانات نسخه LITE ، BASIC ، SILVER +

 • پنجره پیشرفته ضبط نمونه گفتار
 • پنجره پیشرفته واج نگاری نمونه گفتار
 • پنجره پیشرفته تحلیل نمونه گفتار
نسخه دانشگاهی

تمامی امکانات نسخه گذشته+

امکان تغییر دیتابیس تحلیل واژگان