متأسفانه مطلبی یافت نشد
  • مطالب عمومی مراجعین و والدین
  • مطالب گفتار درمانی
  • شنوایی شناسی
  • کار درمانی

ویدئو فلوروسکوپی بلع

   ویدئو فلوروسکوپی بلع ویدیو فلورسکوپی بلع یک روش برای ارزیابی توانایی بیمار در بلعیدن غدا با استفاده از تکنولوژی فلورسکوپی است.  درحین  بلعیدن  مواد کنتراست زا (مثل باریم)  توسط بیمار می توان نحوه حرکت بلعه در مجاری...